Statut

statut(extrase)

Denumirea asociaţiei este ASOCIAŢIA PENTRU REPRODUCERE UMANĂ, conform Dovadei de disponibilitate a denumirii Nr. 131977 din data de 30.01.2014 , eliberată de Ministerul de Justiţie.

 

DURATA de funcţionare a asociaţiei este nelimitată în timp cu începere de la data dobândirii personalităţii juridice prin înscrierea sa în Registrul asociațiilor şi fundaţiilor.

SEDIUL ASOCIAŢIEI este în Municipiul Bucureşti […] sediu ce poate fi schimbat în condiţiile reglementate de lege şi Statut.

Asociaţia poate desfășura activitatea la nivel naţional si internaţional, putând deschide sucursale, înfiinţa filiale, în ţară şi străinătate, în vederea realizării scopului său.

(…)

Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în materie, pe numele ASOCIAŢIEI şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea scopului ei.

Patrimoniul iniţial al ASOCIAŢIEI, cuprinzând fonduri băneşti şi alte drepturi constituite în favoarea sa în condiţiile legii, poate fi completat şi dezvoltat prin contribuţii ulterioare ale asociaţilor şi ale noilor membrii, subvenţii, donaţii, sponsorizări de la persoane fizice sau juridice, venituri din activităţi proprii, se completează cu dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legale, dividendele societăţilor comerciale, înfiinţate de ASOCIAŢIE, venituri realizate din activităţi economice precum şi din alte surse permise de lege.

(…)

SCOPUL Asociaţiei este este de a milita pentru un parteneriat intre pacienţi, personalul medical si autorităţi pentru a îmbunătăţi si eficientiza tratamentele pacienţilor cu probleme de infertilitate.

Obiectivele asociației, în vederea realizării scopurilor ei, sunt:

 • Respectarea drepturilor pacienţilor cu probleme de infertilitate cu privire la: îngrijire, demnitate, informare, alegere, confidenţialitate;
 • Stabilirea de relaţii cu organizaţii, organisme, instituţii, societăţi comerciale sau civile din tară şi străinătate, stabilind raporturi de colaborare şi parteneriat cu acestea;
 • Reprezentarea pacienților cu probleme de infertilitate pe lângă instituțiile naționale și internaționale și stabilirea legăturilor cu alte organizații neguvernamentale, naționale și internaționale, care au scopuri similare.
 • Promovarea si compararea practicilor si opţiunilor de îngrijire si tratament a pacienţilor cu probleme de infertilitate, sprijinindu-le si promovandu-le pe cele mai bune dintre acestea;
 • Obţinerea de informaţii de actualitate privind cercetarea în domeniu, tratamentele si metodele de diagnostic existente precum si modalitatea în care se poate accede la acestea;
 •  Difuzarea de informaţii si sensibilizarea opiniei publice, a autorităţilor, cu privire la problemele si dificultăţile si necesităţile pacienţilor care se confrunta cu probleme de infertilitate
 • Stabilirea de legaturi cu producătorii de medicamente si alte instituţii specializate (Ministerul Sanatatii, CNAS, ANM, etc.) pentru obţinerea de sprijin constând în consiliere, medicamente, aparatura medicala sau de alta natura (necesare pentru scopul propus) etc.
 •  Întreprinderea demersurilor pentru obţinerea accesului in sistemul medical romanesc — spitale, clinici specializate, centre de recuperare si tratament etc;
 • Constituirea unei baze de date din România, a specialiştilor din domeniul endocrinologie, urologie si din alte domenii medicale, sau cadre medicale interesate de tematica infertilitatii, a firmelor din domeniul medical care pot furniza tratamente pentru infertilitate;
 • Organizarea de activităţi informativ-educative (seminarii, simpozioane, cursuri, etc) în beneficiul pacienţilor cu probleme de infertilitate in scopul promovării unei mai bune înţelegeri a infertilitatii în rândul pacienţilor, familiilor, cadrelor medicale, a societăţii in ansamblu, pentru colaborarea si sprijinirea specialiştilor din domeniul infertilitatii;
 • Facilitarea accesului pacienţilor în cauză, cu celeritate, la o diagnosticare și evaluare cat mai corectă;
 • Iniţierea unor demersuri pentru îmbunătăţirea legislaţiei privind protecţia socială si asistenta medicală a pacienţilor cu probleme de infertilitate
 • Consultanță companiilor/firmelor si a instituţiilor care are au scop similar
  • Colectarea fondurilor necesare pentru susţinerea activităţii Asociaţiei – atragerea, administrarea si utilizarea, în condiţiile legii, de resurse financiare si materiale;
  • Promovarea activităţii Asociaţiei in România si in străinătate;
  • Comunicarea cu presa din România;
  • Desfăşurarea oricăror alte activităţi care pot duce la atingerea scopului si a obiectivelor Asociaţiei De Reproducere Umana (ARUR);

  Afirmam susţinerea noastră pentru orice demers de cercetare, in speranţa descoperirii unor noi metode de tratament si diagnostice, cat mai benefice pentru a pacienţilor de infertilitate.

 • Susţinerea colaborării interdisciplinare- endocrinologi, urologi, ginecologi, psihiatri, psihologi, sociologi, asistenţi sociali, pentru promovarea unei palete cat mai largi de servicii de sprijinire a pacienţilor,
 • Dezvoltarea unei baze de informaţii despre cauzele infertilitatii, mai ales referitoare la cele mai recente cercetări si experienţe in domeniu care sa favorizeze circulaţia si răspândirea acestor date precum si integrarea in sistemul informaţional european si mondial.

[…]

ASOCIAŢIA este persoana juridică de drept privat, neguvernamentală, fără caracter politic, cu caracter nepatrimonial (non-profit), în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu prezentul statut.